Công nghiệp Việt Nam & Thế Giới

Vĩ mô - Quy Hoạch - Luật

Quy hoạch phát triển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo quy hoạch, mục tiêu phát triển đến năm 2030 là khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng; phấn đấu đến năm 2030 Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ

Đời sống - Xã hội Công nghiệp

Doanh nghiệp