Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên. Dự án có quy mô sử dụng đất trên 296ha, tại hai xã Bá Xuyên và Tân Quang (TP. Sông Công). Trong đó: Khu số 1 có quy mô 175,52ha; Khu số 2 có quy mô 120,72ha. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 3.985,47 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng và vốn huy động trên 3.386 tỷ đồng).

Tiến độ thực hiện Dự án là không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên phải bố trí đủ số vốn cam kết và thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định; có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.

UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo dõi, giám sát quá trình triển khai Dự án, trong đó có việc bố trí đủ số vốn chủ sở hữu theo cam kết; cụ thể hóa phương án huy động vốn vay bằng các hợp đồng tín dụng…

BTN