Cụ thể, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thị xã Hoài Nhơn có 42.087 ha đất tự nhiên. Trong đó có 31.764 ha đất nông nghiệp, 10.089 ha đất phi nông nghiệp và 233 ha đất chưa sử dụng.

Cụ thể, diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 6.881 ha (năm 2020) lên 10.089 ha (năm 2030).

Trong đó, diện tích đất ở nông thôn tại thị xã Hoài Nhơn được điều chỉnh tăng từ 464 ha (năm 2020) lên 734 ha (năm 2030) và diện tích đất ở đô thị được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.269 ha (năm 2020) lên 1.750 ha (năm 2030).

Cũng theo quy hoạch vừa được duyệt, diện tích đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 8 ha (năm 2020) lên 185 ha (năm 2030); diện tích đất cụm công nghiệp được điều chỉnh tăng từ 233 ha (năm 2020) lên 587 ha (2030).

Tương tự, UBND tỉnh Bình Định cũng vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát thời kỳ 2021-2030.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Phù Cát có 68.071 ha đất tự nhiên. Trong đó có 53.409 ha đất nông nghiệp, 12.959 ha đất phi nông nghiệp và 1.703 ha đất chưa sử dụng.

Cụ thể, diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 10.264 ha (hiện trạng) lên 12.959 ha (năm 2030), tăng khoảng 2.695 ha.

Trong 2.695 ha nêu trên, diện tích đất ở tại Bình Định đến năm 2030 tăng 968,53 ha so với hiện trạng. Trong đó diện tích đất ở nông thôn được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.191 ha (hiện trạng) lên 2.057 ha (năm 2030).

Cũng theo quy hoạch vừa được duyệt, diện tích đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng mạnh từ 310 ha (hiện trạng) lên 1.023 ha (năm 2030).

CFL