Bài viết theo thẻ quy hoạch bình định

Chiến lược thu hút đón đầu tư của Bình Định

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX xác định 5 trụ cột tăng trưởng là công nghiệp chế biến, chế tạo dựa vào lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ; du lịch; dịch vụ cảng - logistics; nông nghiệp công nghệ cao; phát triển kinh tế đô thị gắn với đô thị hóa.