Sabato De Sarno trở thành tân giám đốc sáng tạo của thương hiệu di sản Gucci.