Dat Bike sẽ sử dụng vòng gọi vốn mới để đầu tư vào công nghệ, quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm và tuyển dụng nhân tài.